Radonmätningar


Radon bildar s.k. radondöttrar som kan fastna i våra luftvägar och lungor. Därifrån kan den alfastrålning de sänder ut skada de oskyddade cellerna och orsaka förändringar som utvecklas till lungcancer.

Radon finns i den luft som fyller mellanrummen mellan jordpartiklarna i marken. Ett hus som inte är tätt mot marken kan suga in sådan luft genom det undertryck som vanligtvis finns i husets lägre delar. Om andelen luft från marken är stor i förhållande till den luft som kommer in genom ventiler och otätheter ovan mark så kan radonhalten bli hög inomhus.

Detsamma gäller om det finns byggnadsmaterial som innehåller mer radium än normalt och ventilationen inte är tillräcklig.

Vatten från en enskild djupborrad brunn kan innehålla radon som lämnar vattnet då det används i hushållet. Om det inte ventileras ut kan det påverka radonhalten inomhus.

En eller flera av dessa radonkällor kan orsaka halter av radon inomhus som Folkhälsomyndigheten betraktar som ”en olägenhet för människors hälsa”. Genom att mäta radonhalten får du som husägare en möjlighet att fatta ett medvetet beslut om att minska risken att du och dina familjemedlemmar drabbas av lungcancer. Är du hyresvärd eller medlem i en bostadsrättsförenings styrelse så ska miljöbalken följas. Inomhusmiljön får inte utsätta människor för hälsorisker. Radonhalten måste därför mätas.

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för 2020. Miljömålet God Bebyggd Miljö är preciserat med avseende på Hälsa och säkerhet:

Människor skall inte utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

De flesta hus har radonhalter under riktvärdet, som är 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter, där becquerel anger hur många sönderfall som sker varje sekund) luft. En radonmätning i dessa hus ger ett kvitto på att radonhalten är godkänd.

I de fall en radonmätning visar att radonhalten är över riktvärdet ger vi förslag på åtgärder för att sänka halten.