Energiutredningar


I de allra flesta fastigheter finns det mycket att göra åt energiförbrukningen, möjligheter att påverka både kostnaderna och miljöbelastningen.

Reglyr AB erbjuder grundliga energi- och underhållsutredningar där t.ex. energiförbrukning, förslag på olika energibesparande åtgärder, kalkyl på kostnader för åtgärderna och de olika alternativens besparingspotential presenteras. Allt för att driftoptimera fastigheten och skapa långsiktiga besparingar och minskad miljöpåverkan.

Att utföra en energiutredning i tidigt skede, innan beslut tas inför kommande renoveringsprojekt som t.ex. stambyten och liknande, medför att man får bättre övergripande kontroll på de möjligheter som finns och man kan få med energiåtgärder tidigt i projekteringsskedet och bädda för ett lyckat projekt.

Energibesparingar kan göras på flera olika sätt, genom uppgradering av installationerna eller t.ex. tilläggsisoleringar mm. I vår energiutredning som utförs som första steg får man god överblick om vad åtgärderna ger för avkastning i form av minskade utgifter.

Minskade driftskostnader skapar värden i fastigheten.

En energiutredning ger följande information och möjligheter:

  • Övergripande kontroll på var energin tar vägen.
  • Kontroll på energieffektiviteten i anläggningen.
  • Upptäcka brister i anläggningen.
  • Underlag för ekonomiska bedömningar.
  • Underlag för riskanalyser.
  • Verktyg för medvetet arbete med att minska miljöbelastningen

Med tydliga riktlinjer för arbetet med energifrågor och minskade kostnader på sikt kan marknadsvärdet på fastigheten öka samtidigt som miljöprofilen för fastighetsägaren förbättras.